Sideorganisering

Denne siden har gir brukerne oversikt over data for støy og vibrasjoner, samt å gjøre beregninger med disse dataene.

 1. Databasen
  Se hvordan data er organisert og hvordan man finner relevante data for en jobb.
 2. Kalkulatorer
  Kalkulator for beregning av maksimal brukstid for et verktøy eller aktivitet, og beregning for en arbeidsdag hvor det benyttes flere verktøy.

Database

Data er sortert i grupper, slik at man kan finne typiske feltdata for ulike aktiviteter. Aktivitetene er gruppert i forskjellige prosesser. Sliping, sandblåsing og nålebanking er eksempel på aktiviteter som hører til prosessen overflaterensing. Denne organiseringen gir oversikter som kan brukes til å finne gunstige arbeidsmetoder med hensyn til støy og vibrasjon. Med andre ord gir dette grunnlag for vurdering av substitusjon.

I databasen finnes også to kalkulatorer som ivaretar både støy og vibrasjoner. Den enkle kalkulatoren kan brukes til å regne ut hvor lenge en person kan jobbe med en aktivitet før tiltaks- og grense-verdiene overskrides. Den avanserte kalkulatoren kan beregne støy og vibrasjonseksponeringen for en dag med sammensatte aktiviteter. Her kan man også legge inn støybidrag fra områder.

 1. Prosess beskriver hensikten med arbeidet eller hva man ønsker å utføre eller oppnå; for eksempel ”overflaterensing” eller ”kutting av stål” mm.
   
 2. Aktivteter brukes om alternative metoder som den aktuelle prosessen kan utføre med. For overflaterensing kan aktiviteten eller metoden være for eksempel sandblåsing, meisling, nålebanking eller sliping.
 3. Verktøyet er det konkrete ”redskapet” man holdet i hånden for å utføre den aktuelle aktiviteten. Disse finnes i forskjellige typer fra ulike produsenter.
   

Kommentar: Aktivitet eller metode er to ord for samme sak. Aktivitet brukes ofte når man beskriver arbeidet for seg selv. F.eks: Aktiviteten er Sandblåsing. Metode er naturlig å bruke når man omtaler aktiviteten som en del av en prosess: f.eks. Man utfører overflaterensing med metoden sandblåsing.

Figur en under viser hvordan ulike typer av prosesser, aktiviteter og verktøy henger sammen.

Kalkulatorer

Det finnes i dag grenseverdier for hvor stor eksponering av støy- og hånd-arm vibrasjoner som en person kan utsettes for over en arbeidsdag. Ved bruk at antatte støy- og vibrasjonsnivåer for håndholdte verktøy vil det derfor være mulig å beregne hvor lenge en person kan bruke verktøyene før disse grenseverdiene er nådd. En database slik som denne kan være en basis for en god antakelse for hvor høye støy- og vibrasjonsnivåer vi kan forvente under arbeid med en spesifikk aktivitet.

Forholdsregler:
 • Brukeren har ansvar for input og resultat
 • Resultater må vurderes av sidemann (tips: ta utskrift)
 • Hvis man ønsker å utnytte brukstidene maksimalt, må man diskutere premisser med alle involverte
 • Bruk av spesifikke data for et enkelt utstyr krever spesiell årvåkenhet

Begge kalkulatorene bruker ISO 9612 som utgangspunkt.

Enkel kalkulator

Den enkle kalkulatoren er en stegvis oppbygd kalkulator som kan brukes til å regne ut hvor lenge en person kan jobbe med en aktivitet før verdiene i tabell 1 nås. Kalkulatoren bruker databasen for å hente ut forventede verdier for din valgte aktivitet med tilhørende usikkerhet. Basert på disse tallene regnes det ut et nivå som statistisk sett er stort nok til å dekke 9 av 10 tilfeller for din valgte aktivitet. Dette gjøres for både støy- og vibrasjonsnivå, og danner utgangspunktet for beregningene.

I punkt 2, 3 og 4 gir kalkulatoren deg mulighet til å justere den forventede belastningen på utførende personell som følge av bruk av hørselsvern, arbeidsdagens lengde og rommet det arbeides i. Dersom du velger å bruke hørselsvern vil dette bedre situasjonen for operatøren, og du kan oppnå lenger tillatt arbeidstid. Som et resultat av forskjellige lydsignaturer for aktivitetene vil effekten av hørselsvernet bli justert automatisk avhengig av hvilken aktivitet du velger. Arbeidsdagens lengde kan velges til 8 eller 12 timer, avhengig av om jobben skal gjøres offshore eller onshore. Kalkulatoren åpner også for å justere forventet støynivå til rommet det skal arbeides i. Dersom du ikke har rombidraget for det konkrete rommet det skal jobbes i, anbefales det å bruke tabellen for å estimere et tall.

Kalkulatoren regner så ut hvor lenge utførende personell kan jobbe med den gitte aktivitet før gjeldende grenseverdier nås. Både tiltaksgrense og grenseverdi er oppgitt.

Som en tillegg har du muligheten til å regne ut hvor stor del av den tillatte eksponering som utførende personell er utsatt for ved å legge inn hvor lenge aktiviteten arbeides med. Det kan gjøres i punkt 6 og 7 som du får frem ved å trykke på linken "Beregn deleksponering".

NB: Innloggede brukere har også tilgang til å velge bort anbefalte nivåer for hver aktivitet, for å så legge inn selvvalgte nivåer. Dersom du har egne nivåer som du tror gjelder din planlagte aktivitet i større grad enn standardnivåene i kalkulatoren gjør, kan du vurdere å bruke denne muligheten. Sinus tar ingen ansvar for beregningsresultatene dersom dette blir gjort.

Avansert kalkulator

Den avanserte kalkulatoren bygger på de samme prinsippene som den enkle kalkulatoren.

Beregningseksempler

Beregninger for maksimal brukstid og heldagseksponering.